Forretningskonsept

AgriMare Bio skal drive oppdrett av børstemark, basert på utnyttelse av høyverdig slam fra akvakultursektoren. Børstemarken, i form av marint protein og fett, skal benyttes i fôr til den globale oppdrettsnæringen.

I dag inneholder et gjennomsnittlig fôr til akvakultur 70% vegetabilske ingredienser. Dette resulterer i at den globale akvakulturnæringen årlig beslaglegger enorme mengder med vegetabilske råvarer, som med fordel heller kunne blitt brukt til humant konsum. Ved å erstatte disse plantebaserte ingrediensene med vårt produkt, vil man både kunne frigjøre store mengder landbruksressurser, og samtidig øke mengden av marine ingredienser i fôr til akvakultur.

Verdens befolkning vil øke til nærmere 10 milliarder mennesker innen 2050, matproduksjonen må da øke med hele 60-70% for å opprettholde dagens situasjon. Det er allerede begrensninger på både landarealer, ferskvann og ville fiskebestander, noe som gjør at vi må se etter nye, innovative og bærekraftige kilder til næringsstoffer. Produksjonsvolumet av norsk oppdrettsfisk er estimert til å måtte femdobles frem mot 2050, noe som både vil bidra til økt etterspørsel etter fôr, samt generere store mengder med slam. Vi vil gjennom vår produksjon av børstemark bidra til å løse de globale utfordringene vi nå står ovenfor mhp. økt behov for protein, gjennom full utnyttelse og resirkulering av tilgjengelige og verdifulle ressurser, i form av slam fra akvakultur, som pr i dag blir sett på som en miljøutfordring.

 

Vårt konsept fremstår som en løsning med trippel bunnlinje; miljøløsning, matproduksjon og bærekraft.

 

Kilder:

FN-sambandet. www.fn.no. 05 07 2016. http://www.fn.no/
Tema/Befolkning/Verdens-befolkning

Utviklingsfondet. www.utviklingsfondet.no. 12 2010. 
http://www.utviklingsfondet.no/files/uf/documents/
Fakta_sult21122010_WEB

Laksefakta.no. «Laksefakta.» www.Laksefakta.no. u.d. 
https://laksefakta.no/hva-spiser-laksen/hva-er-i-foret-
til-laksen/